بارون فقط اونجا که هی زیرش اشک میریزی و هیچکس توی شلوغترین خیابون هم متوجه اشکات نمیشه.

ادامه مطلب…