همیشه حواست به اطرافت باشه.

به آدمای دورت.

به گیاهان.

به حیوانات.

به ثانیه های عمرت که داره همینجوری میره و هیچ برگشتی نداره.

ادامه مطلب…