دسته: دلنوشته

۷۷

سه اثر زیبا کاری از “آرزو نوری”

۱-به بدرقه ایستادمچمدانی در دست تو بودابرهاییدر قلب من ۲-تنهاییکلید خانه را داردهر وقت نیستیبه سراغم می آید ۳-دلم قطار می خواهدسوت بکشدراه بیفتدما را بردارد از اینجاجای بهتری بگذارد کاری از خانم آرزو...