“نقاشی رفاقت” /اثر میثم حیدری

“نقاشی رفاقت” قلم روی پالت رنگ بازی میکند وسپس با رقص زیبایش در کرانه رودخانه روان، روی بوم بزرگ نقشی از یادگاری خدا برایم میکشد. نقشی پر از نوشته های ریز روی بدنش،نوشته هایی...